INTEGRITETSPOLICY

KryddaDinResa, org. nr. 980118-4590, Starrängsringen 2, 115 50 Stockholm behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

 

Vi behandlar personuppgifter om kontaktpersoner/försäljningsansvariga som utgör en del av vår försäljningskedja.

 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig (Kontaktperson), så som:

-       Namn,

-       Kontaktuppgifter, såsom adress, e-post och telefonnummer

-       Kundnummer

-       Uppgifter om dina kontakter med KryddaDinResa, exempelvis via telefon eller email.

-       Betalningsinformation, och betalningshistorik

-       Eventuella betalningsanmärkningar

-       Information om hur du använder våra tjänster och hemsidan (kryddadinresa.se)

 

Syftet och den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter med en sådan behandling är för att kunna:

Administration och beställningar:

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, information om den ideella föreningen eller skolklassen som du representerar, uppgifter om dina kontakter med KryddaDinResa, information om dina och dina säljares försäljningar, information om hur du använder våra tjänster, IP-nummer i syfte att kunna administrera de beställningar returer som är hänförliga till dig eller den skolklass eller ideella förening som du representerar samt för att i övrigt fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Detta inkluderar att möjliggöra för dig att beställa och sälja produkter från KryddaDinResa och för oss att ta fram och skicka orderbekräftelser och aviseringar om leveransstatus och leveransproblem genom bland annat sms, paketera och leverera beställda produkter samt tillhandahålla support och besvara frågor från dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är i denna del att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda och leverera våra tjänster och produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. 

 

Kvalitetssäkring av vår verksamhet:

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, information om den ideella förening eller skolklass som du hör till, information om din eventuella användning av Hemsidan och våra tjänster samt uppgifter om dina eventuella kontakter med KryddaDinResa, i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, optimera Hemsidan och våra Tjänster. Spårning av din användning av Hemsidan och våra tjänster sker mot bakgrund av den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att möta dina behov, ge dig bästa möjliga service och utveckla vår verksamhet.

 

Marknadsföring:

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, IP-nummer, information om den ideella föreningen/skolklassen som du representerar samt information om dina och dina säljares försäljningar i syfte att kontakta dig och erbjuda och marknadsföra våra tjänster till dig och den skolklass eller ideella förening som du representerar. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev och kampanjerbjudanden via sociala medier, e-post, sms och post. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är antingen ditt samtycke till att stötta din lokala förening eller skolklass genom att ta emot vårt nyhetsbrev och/eller vår katalog eller att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du dock har tackat nej till marknadsföring från oss kommer vi såklart inte att skicka marknadsföring till dig.

 

Bokföring:

För bokföringsändamål behandlar vi uppgifter om den transaktion som skett mellan oss och dig i din egenskap av kontaktperson och betalningsansvarig för de beställningar som du och dina säljare gör. Vi kommer av den anledningen att behandla namn, kontaktuppgifter, kundnummer och betalningsinformation. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar KryddaDinResa.

 

Vart har vi har fått dina uppgifter från?

Vår Hemsida, kryddadinresa.se, sociala medier, så som facebook eller instagram. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Hur länge kommer dina uppgifter kommer att sparas?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig där och för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

 

För att administrera kundförhållanden och beställningar behandlar vi personuppgifter om dig som slutkund fram till dess att vi har levererat produkterna till dig.

 

Hur lång tid behandlar dina personuppgifter?

för marknadsföringsändamål beror på om du har lämnat ditt samtycke till vår behandling eller om vår behandling görs med stöd av intresseavvägning. För dig som har samtyckt till att få direktmarknadsföring och/eller nyhetsbrev från oss behandlar vi dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig, återkallar ditt lämnade samtycke eller annars ber oss att sluta kontakta dig för detta ändamål. För dig som kontaktperson som inte har lämnat ditt samtycke till att ta emot marknadsföring från oss, men inte heller har meddelat att du inte vill ta emot detta, kommer vi att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under ett år från att ditt kundförhållande med oss upphör. För dig som potentiell kontaktperson behandlar vi dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under tre månader från att vi fick tillgång till dem.

 

Personuppgifter som KryddaDinResa behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning

 

De personuppgifter som vi behandlar om dig i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, sparas i sex månader. Resultatet av våra kundundersökningar redovisas alltid i anonymiserad form, vilket innebär att vi inte behandlar några personuppgifter för detta ändamål efter att vi har skickat personuppgifterna för genomförande av kundundersökningen.

 

 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med:

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Som exempel på tredje parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas speditörer i samband med leverans av varor, kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran samt advokatbyråer för hantering av juridiska frågor i vår verksamhet. 

I samband med att du lägger din order till oss lämnar vi ut dina personuppgifter till: 

- Shiplink

I det fall du inte betalar din faktura (efter påminnelser) lämnar vi ut dina personuppgifter till:

- Svensk Direktinkasso

 

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

 

 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@kryddadinresa.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.